Kodai No Bushido Dojo
Kiai No Maki
 

Kiai No Maki

(Scroll of Spirit Shout)

1. Waribashi Ori

2. Karatake Wari

3. Hara Age Ishi Wari

4. Shiraha WatariTetsu-sen No Maki

(Scroll of Iron Fan)

1. Katate Hazushi

2. Mune Dori

3. Tomoe Mawari

4. Uchikomi Dome

5. Katate Ori

6. Katsura WariTanto No Maki

(Scroll of Short Sword - Dagger)

1. Hibara Hazushi

2. Katate Hazushi

3. Tsukkomi Hazushi

4. Ryote DomeDaito No Maki

(Scroll of Large Sword)

1. Nukimi Tome

2. Shiraha Dori

3. Suso HaraiBo No Maki

(Scroll of the Stick)

1. Hanbo Uchikomi Dori

2. Rokushaku Bo Furi

3. Mune Gatame

4. Shiho Gatame

5. Ninin Shime

6. Furo Shime

7. Shichinin ShimeHanbo

(Half-Stick Techniques)

8. Ganseki Otoshi Garami

9. Oni Kudaki

10. Ashi Kujiki

11. Ashi Gatame

12. Bo Gaeshi

13. KokuTanju No Maki

(Scroll of Short Gun - Pistol)

1. Me Hazushi

2. Mune Hazushi

3. Hibara Hazushi

4. Ushiro Hazushi Jodan

5. Ushiro Hazushi Gedan

6. Mawari Hazushi

Maintained by: webmaster@DanzanRyu.com, we welcome comments.


Copyright © 2004 to 2011 by Kodai No Bushido, 3525 Ryder Street, Santa Clara, CA 95051 USA.

(408) 738-1785

All rights reserved.